Regulamin

Regulamin serwisu internetowego rentol.pl z dnia 1 stycznia 2014


1. Podstawowe definicje

Serwis – ogólnopolski serwis internetowy prowadzony przez Operatora dostępny pod adresem internetowym www.rentol.pl, w ramach którego Operator organizuje prezentację informacji służących do kojarzenia ze sobą stron serwisu Najmujących i Wynajmujących, będącymi osobami fizycznymi lub prawnymi, w celu najmu lub wynajmu produktów lub/i usług. Dodatkowo serwis umożliwia zakup praw (punktów rentol, rentoli) do korzystania z funkcjonalności m. in. do wystawiania, promocji i zarządzania ofertami i zapytaniami. Serwis jest tylko pośrednikiem pomiędzy stronami i nie oferuje do wynajmu żadnych produktów lub/i usług.

Operator
Rentol.pl Platforma wynajmu Paweł Surmiak z siedzibą w Warszawie ul. Mroczna 9/11/13 m 108, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej m. st. Warszawy pod nr 512403, działając pod nr NIP 7651761214 i REGON 142480257. Kontakt: bok@rentol.pl.

Odwiedzający - podmiot korzystający z Serwisu celem przeglądania ogłoszeń oraz skorzystania z zamieszczonych tam ofert.

Konto
– prowadzony w Serwisie dla Użytkownika przez Operatora pod unikalną nazwą Użytkownika (loginem) zbiór danych, obejmujących dane o użytkowniku, dane wprowadzone do Serwisu przez Użytkownika oraz historię jego działań w Serwisie.


Użytkownik – podmiot, który dokonał prawidłowej rejestracji w Serwisie i ma dostęp do swojego Konta. Użytkownik może dodatkowo otrzymać status zweryfikowany, jeżeli jego dane w Serwisie zostały potwierdzone zgodnie z Zasadami Weryfikacji Użytkownika i który otrzymał w Serwisie potwierdzające to oznaczenie. Weryfikacja użytkowników ma na celu zwiększenie wiarygodności poszczególnych ofert Serwisu i bezpieczeństwa transakcji.

Zasady Weryfikacji Użytkownika
– operacja polegająca na porównaniu danych z wpłaty dokonanej z rachunku bankowego wprowadzonego przez Użytkownika z danymi podanymi podczas rejestracji, która ma na celu zwiększenie wzajemnej wiarygodności Użytkowników.


Najemca
– Użytkownik, który dokonał w Serwisie rezerwacji lub wynajmu produktu lub usługi, zgodnie z warunkami obowiązującymi w Serwisie i warunkami określonymi dodatkowo przez Oferenta/Wynajmującego w Ofercie Wynajmu.


Oferent
– Użytkownik, który wprowadził w Serwisie własne Oferty Wynajmu celem ich publikacji, promocji i znalezienia Najemcy.


Wynajmujący
– Oferent, który publikując w Serwisie swoją Ofertę Wynajmu otrzymał poprzez Serwis rezerwację lub wynajął produkt lub usługę zgodnie z warunkami obowiązującymi w Serwisie.


Oferta Wynajmu
– ogłoszenie opublikowane przez Oferenta w Serwisie stanowiące zbiór informacji oraz zaproszenie skierowane do Odwiedzających dotyczące wynajmu produktu lub usługi zgodnie z warunkami obowiązującymi w Serwisie i określonymi dodatkowo przez Oferenta w samej ofercie. Oferta Wynajmu jest tylko informacją handlową i nie stanowi oferty w myśli art. 66 §1. k.c. Dodając Ofertę Wynajmu do Serwisu, Oferent wyraża w tym samym zgodę na udostępnienie Oferty Wynajmu dla innych Odwiedzających i Użytkowników Serwisu.


Zapytanie Wynajmu
– ogłoszenie opublikowane przez Użytkownika w Serwisie stanowiące niezobowiązujące zapytanie ofertowe skierowane do pozostałych Użytkowników Serwisu. Użytkownik publikując swoje Zapytanie Wynajmu wyraża w tym samym zgodę na udostępnienie Zapytania Wynajmu dla innych Odwiedzających i Użytkowników Serwisu.


Pośrednik płatności – podmiot za pośrednictwem którego Użytkownik może opłacić prawo do skorzystania z funkcjonalności oferowanych w Serwisie, tj. podmiot prowadzące działalność pod nazwą PayU SA ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań  NIP 779-23-08-495, REGON 300523444.

Punkty tzw. rentole
– zakupione od Operatora za cenę oferowaną w cenniku prawa do skorzystania z funkcjonalności Serwisu m. in. w celu publikowania, promocji i zarządzania własnymi ofertami lub zapytaniami.


Cookies
- informacja zapisywana przez serwer na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika w pliku tekstowym, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się odpowiednio z tego komputera lub innego urządzenia końcowego Użytkownika.


2. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem www.rentol.pl. Operator ma prawo do wprowadzania zmian regulaminu. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach na stronach internetowych Serwisu. Nazwa i logo Rentol.pl są zastrzeżonymi znakami towarowymi i mogą być reprodukowane tylko za pisemną zgodą właściciela. 
 2. Użytkownik publikując swoje ogłoszenie jest zobowiązany do wykorzystywania kategorii i podkategorii w celu odpowiedniego przypisania swojego ogłoszenia. Operator zastrzega sobie prawo do kasowania ogłoszeń zamieszczonych w innych kategoriach, niż wynika to z treści danego ogłoszenia i postanowień niniejszego regulaminu.
 3. W procesie edycji ogłoszenia zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nie przeznaczonymi (np. umieszczanie linków lub haseł reklamowych) pod rygorem usunięcia takiego ogłoszenia z Serwisu bez konieczności informowania o tym Użytkownika.
 4. Zabrania się Użytkownikowi umieszczania w treści ogłoszeń jakiejkolwiek formy reklamy lub promocji stron internetowych innych niż Serwis, albo wykorzystywania ogłoszeń do takiej reklamy lub promocji w jakikolwiek sposób, a także umieszczania w ogłoszeniach adresów mailowych, numerów telefonów lub danych dostępowych do usług, skutkujących lub służących do przekazania treści reklamowych lub promocyjnych.
 5. Zabrania się umieszczania w Serwisie wszelkich plików multimedialnych, które nie obrazują istotnych elementów danej oferty, tj. np. wyodrębnionych logotypów, spotów reklamowych, dodatkowych napisów (w tym adresów www, numerów telefonu, tekstów reklamowych), prezentacji. Plik multimedialny powinien być czytelny i nie zawierać efektów specjalnych lub innych elementów zakłócających jego odbiór.
 6. Zabrania się umieszczania w Serwisie ogłoszeń lub ich elementów o charakterze towarzyskim i/lub erotycznym lub zawierających materiały, lub elementy o takim charakterze oraz o podtekstach seksualnych naruszających lub mogących naruszyć normy moralne lub etyczne, w szczególności zdjęć i innych treści pornograficznych.
 7. Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń dotyczących towarów lub usług, którymi obrót na terenie Polski jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa lub polegających bezpośrednio lub pośrednio na popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, a także polegających na ułatwieniu, umożliwieniu lub służących do popełnienia takich czynów. Zabronione jest także umieszczanie ogłoszeń dotyczących towarów lub usług służących do obejścia prawa lub postanowień niniejszego regulaminu. Z treści ogłoszenia musi wynikać wprost, że ogłoszenie spełnia warunki określone postanowieniami niniejszego regulaminu. 
 8. Operator jest upoważniony w każdym czasie do usunięcia danego ogłoszenia z Serwisu, informując jednocześnie o tym fakcie danego Użytkownika. W takim wypadku Użytkownikowi należy się stosowny proporcjonalny zwrot ewentualnie uiszczonej opłaty.
 9. Użytkownikowi nie należy się jakikolwiek zwrot uiszczonej opłaty ani też odrębne odszkodowanie, jeżeli przyczyną usunięcia danego ogłoszenia było powzięcie przez Operatora wiedzy, uzasadnionego podejrzenia lub stosownej informacji urzędowej, że umieszczając w Serwisie ogłoszenie, Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia: a) powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę osób trzecich, w tym nie wywiązał się z umowy zawartej z innym Użytkownikiem; b) postanowień niniejszego regulaminu; c) norm moralno-etycznych lub zwyczajów. Usuwanie ogłoszeń w tym trybie odbywa się bez powiadamiania Użytkownika o tym fakcie. Operator jest też uprawniony w zależności od charakteru i skali danego działania do czasowego zablokowania konta tego Użytkownika lub jego całkowitego usunięcia.
 10. Użytkownik jest uprawniony do umieszczenia znaku wodnego, który będzie chronił prawa autorskie twórcy danego pliku multimedialnego. Niezależnie od tego Operator jest również uprawniony do umieszczania swojego znaku wodnego w celu ochrony praw i identyfikacji Serwisu. Zastosowanie znaków wodnych nie powinno zaburzać czytelności przekazu.
 11. Użytkownik umieszczając w Serwisie ogłoszenie zawierającego pliki multimedialne oświadcza, że jest wyłącznym autorem i producentem danego utworu, nie przeniósł na nikogo praw autorskich ani pokrewnych do tego utworu i posiada zgodę na prezentację wizerunku osób występujących w tych plikach, a nadto udziela Operatorowi nieodpłatnej licencji bez prawa do sublicencji, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, do wykorzystywania danego utworu, a także do modyfikowania oraz rozporządzania i wykorzystywania utworu zmodyfikowanego, w celach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych odnośnie towarów i usług Serwisu, poprzez powielanie, publikację i wyświetlanie dla nieograniczonego kręgu odbiorców, w dowolnej formie, w dowolny sposób, w dowolnym medium i miejscu, oraz na dowolnym nośniku, gwarantując zgodę w/w osób na wykorzystanie ich wizerunku w taki sposób. Jednocześnie Użytkownik zrzeka się wobec Operatora wykonywania praw autorskich osobistych.
 12. Operator  informuje, że współpracuje lub planuje nawiązać współpracę z podmiotami trzecimi prowadzącymi działalność w zakresie mediów elektronicznych, prasy, radia i telewizji. Użytkownik umieszczając w Serwisie swoje ogłoszenie wyraża zgodę by ogłoszenie to ukazywało się lub było wyświetlane również w ramach w/w współpracy z podmiotami trzecimi.
 13. Umieszczając ogłoszenie w Serwisie Użytkownik zobowiązany jest zadbać, by treść danego ogłoszenia była prawdziwa, rzetelna, a także zgodna z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu i zwyczajami, a także normami moralno-etycznymi, w szczególności by nie naruszała interesu prawnego podmiotów trzecich.
 14. Zabrania się stosowania na stronach Serwisu, w szczególności w Ogłoszeniach Wynajmu i Zapytaniach o Wynajem elementów języka HTML, JavaScript, Java oraz innych języków programowania.
 15. Serwis jest platformą kojarzącą Najemców i Wynajmujących, dlatego też zabrania się umieszczania ogłoszeń nie dotyczących ofert lub zapytań wynajmu produktu lub usługi.
 16. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik w celu pełnego korzystania z jego funkcjonalności winien w stosownym formularzu podać swoje dane osobowe lub firmowe. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Operatora dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z Serwisem i zgodnie z niniejszym regulaminem oraz w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych Serwisu. Operator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych osobowych ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych za pośrednictwem Serwisu. Nadto właściciel danych osobowych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw, co do przetwarzania jego danych osobowych, a także wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub żądać ich usunięcia, co jednak będzie oznaczać rozwiązanie umowy świadczenia usług dla Użytkownika przez Serwis. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Operatora na piśmie.
 17. Właściciel danych osobowych akceptuje, że Operator może z zachowaniem przepisów prawa powierzyć przetwarzanie jego danych osobowych zewnętrznemu usługodawcy, jeśli okaże się, że powierzenie takie jest konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy z właścicielem danych osobowych i tylko w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji tej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Wszystkie dane osobowe są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji nie pozwalają na swobodne ich odczytanie przez osoby nieupoważnione. Wszelkie pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: bok@rentol.pl
 18. Jeżeli w procesie korzystania z usług Serwisu Użytkownik podał swoje dane adresowe, osobowe lub inne (w przypadku przedsiębiorców – tożsame co do zasady z treścią wypisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej) i dane te uległy zmianie, a Użytkownik nadal korzysta z w/w usług, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie dokonać aktualizacji danych w Serwisie.
 19. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail oraz/albo numery telefonów, informację handlową od Operatora dotyczącą produktów i usług oferowanych przez Operatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Operatorem na odrębnych zasadach.
 20. Jeżeli Wynajmujący zawarł z Najemcą na podstawie ogłoszenia stosowną umowę wynajmu, Wynajmujący zobowiązany jest należycie wykonać tą umowę, w szczególności wynająć, dostarczyć produkt lub usługę, o jakiej mowa w ogłoszeniu, zgodnie z jego treścią, zasadami należytej staranności, o odpowiedniej jakości i w zgodzie z ogólnie obowiązującymi i miejscowymi przepisami prawa.
 21. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z tym, że Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wykorzystywanie w celach statystycznych oraz analitycznych przez Operatora i podmioty współpracujące z Operatorem elementów treści już umieszczonych  i umieszczanych w przyszłości przez Użytkownika ogłoszeń,  o ile elementy te nie stanowią jako całość lub pojedynczo utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgoda ta dotyczy w szczególności takich elementów jak lokalizacja, cena i nazwa przedmiotu danego ogłoszenia. Użytkownik zezwala również Operatorowi na przetwarzanie danych technicznych i technologicznych (adres IP, wywołany lub przekierowujący adres internetowy (URL), rodzaj przeglądarki, innych informacji transmitowanych protokołem http). 
 22. Operator zachowuje prawo do moderowania publikowanych przez Użytkowników ofert i zapytań. Moderacja odbywa się przez zmianę treści w sposób dostosowujący je do standardów, jednak bez zmiany zasadniczych ich treści. W przypadku zmiany treści moderowanego zapytania Użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną stosowna informację.
 23. Serwis świadczy usługi w ramach kojarzenia ofert Najemców i Wynajmujących. Wszelkie dalsze czynności związane z realizacją transakcji wykraczają poza ramy Serwisu. Tym samym Operator poprzez Serwis nie świadczy usług doradztwa oraz nie uczestniczy w negocjacjach.
 24. Zabrania się działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia takich działań po stronie Użytkownika wszelkie opcje i uprawnienia przypisane danemu Użytkownikowi zostaną zawieszone lub odebrane na stałe. Zdanie poprzednie dotyczy również przypadków działania faktycznego lub potencjalnego na szkodę Operatora, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek Serwisu lub dobre imię Operatora.


3. Warunki uczestnictwa w serwisie rentol.pl

 1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik potrzebuje urządzenie (np.: komputer, tablet, smartfon, telefon komórkowy) z zainstalowaną przeglądarką internetową (np.: Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome, Opera).
 2. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 3. Korzystanie z Serwisu w celu przeglądania ofert i zapytań jest możliwe bez rejestracji. Jednakże rejestracja jest niezbędna w celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu.
 4. Użytkownik dokonując rejestracji w Serwisie zobowiązuje się do: a) przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób; b) przestrzegania zasad niniejszego regulaminu; c) używania usług i narzędzi dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem; d) poszanowania polskiego prawa, zasad netykiety oraz dóbr osobistych innych Użytkowników; e) stosowania technik i urządzeń nie zakłócających pracy infrastruktury informatycznej; f) nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu.


4. Rejestracja w serwisie rentol.pl

 1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 2. Rejestracja w Serwisie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Użytkownik dokonując rejestracji oświadcza, iż zapoznał się z aktualnym brzmieniem Regulaminu i akceptuje jego treść oraz wynikające z jego postanowień prawa i obowiązki.
 3. Poprzez rejestrację Użytkownik zawiera umowę z Operatorem na korzystanie z Serwisu.
 4. Rejestracja odbywa się na stronach Serwisu i wymaga podania danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym, przy czym pola, których wypełnienie jest obowiązkowe oznaczone są czerwoną gwiazdką.
 5. Użytkownik podczas rejestracji zobowiązany jest podawać prawdziwe i aktualne dane rejestracyjne i kontaktowe, a w przypadku ich zmiany jest zobowiązany do ich natychmiastowej aktualizacji. Serwis nie prowadzi weryfikacji wprowadzanych danych podanych przez Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania danych nieprawdziwych, bądź nieaktualnych.
 6. Podczas rejestracji Użytkownik jest zobowiązany podać login (nazwa, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w serwisie), e-mail (do potwierdzenia rejestracji) i hasło dostępu do Serwisu. Dane te będą służyć do identyfikacji użytkownika w Serwisie. Użytkownik zobowiązuje się zachować te dane w tajemnicy. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy użyciu tych danych przez osoby trzecie. 
 7. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mailowy Użytkownik otrzymuje potwierdzenie rejestracji w Serwisie. Potwierdzenie zawiera link, po kliknięciu w który Użytkownik dokonuje aktywacji Konta. Z chwilą aktywacji Konta pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem zostaje zawarta Umowa na korzystanie z Serwisu.
 8. W ciągu 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w punkcie 7 powyżej, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub pisemnej.
 9. Przy pierwszym zalogowaniu do Serwisu Użytkownik powinien uzupełnić dane w swoim profilu w zakładce Mój Rentol/Moje konto/Dane profilowe, oraz lokalizacje w zakładce Mój Rentol/Moje konto/Lokalizacje.
 10. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych osób w trakcie oraz po zakończeniu procesu rejestracji, a w przypadku wykrycia danych niezgodnych ze stanem faktycznym Operator zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu Użytkownika do Konta. Blokada może nastąpić w szczególności w przypadku stwierdzenia niezgodności danych podmiotu rejestrowanego z danymi rzeczywistymi.
 11. W wyniku prawidłowej rejestracji Operator tworzy dla Użytkownika w Serwisie Konto przypisane do adresu mailowego podanego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po zalogowaniu, a więc po wpisaniu adresu mailowego i hasła. 
 12. Do każdego Konta jest w Serwisie przyporządkowany unikalny adres mailowy podany przez Użytkownika podczas rejestracji. Użytkownik ma możliwości późniejszej zmiany adresu mailowego, loginu i hasła, pod warunkiem, że nie zostały już one przyporządkowane innemu Użytkownikowi Serwisu.
 13. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Konta są niezbywalne. Użytkownikowi nie wolno Konta odsprzedawać, ani udostępniać osobom trzecim. Użytkownik nie może także korzystać z Kont innych Użytkowników. W przypadku stwierdzenia rejestracji przez jednego Użytkownika więcej niż jednego Konta w Serwisie następuje natychmiastowa blokada jego Kont i przepadek wszystkich zgromadzonych na Kontach praw.
 14. Poprzez Rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora, w tym w szczególności na potrzeby związane z funkcjonowaniem Serwisu na warunkach ściśle określonych w niniejszym regulaminie i Polityce Prywatności.
 15. Operator zastrzega sobie prawo do odmówienia założenie konta w Serwisie bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy ono Użytkowników, z którymi została już wcześniej rozwiązana przez Operatora umowa o korzystanie z usług Serwisu z powodu naruszenia przez nich zasad regulaminu.
 16. W przypadku stwierdzenia powtórnej rejestracji Użytkownika, z którym uprzednio rozwiązano umowę z przyczyn wymienionych w punkcie 15 powyżej następuje natychmiastowa blokada jego Konta i przepadek wszystkich zgromadzonych na koncie praw.
 17. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może w panelu administracyjnym edytować i poprawiać swoje dane. Może również usunąć swoje konto z Serwisu.


5. Zapytania o wynajem

 1. Odwiedzający zainteresowany wprowadzeniem do Serwisu swojego zapytania o wynajem musi dokonać procesu rejestracji.
 2. Dodawanie Zapytania o wynajem jest bezpłatne.
 3. Użytkownik dodając Zapytanie o wynajem do Serwisu jest zobowiązany do podawania prawdziwych informacji wymaganych w formularzu zapytania o wynajem, oraz wyrażać tym samym chęć otrzymania oferty i ewentualnie skorzystania z niej.
 4. Wprowadzone do Serwisu przez Użytkownika Zapytania o wynajem są wyświetlane na stronach Serwisu do przedostatniego dnia wprowadzonej daty rozpoczęcia wynajmu, dlatego też zaleca się wprowadzanie zapytań z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
 5. Aby właściwie przeprowadzić proces dodawania Zapytania o wynajem należy w Serwisie w dziale „Zapytania o wynajem„ wybrać opcję „Dodaj nowe zapytanie”.
 6. Dodawanie Zapytania o wynajem co do zasady składa się z kilku kroków: a) wybór kategorii i podkategorii, w których będzie umieszczone zapytanie b) opisanie zapytania z podaniem tytułu, treści, okresu najmu oraz lokalizacji.
 7. Zapytania o wynajem muszą być dokładnie i jednoznacznie opisane, a sam opis nie może zawierać błędów i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników Serwisu. Za wszelkie błędy i nieścisłości w opisie odpowiada Użytkownik dodający zapytanie.
 8. Zapytania o wynajem są dostępne dla autora zapytania w zakładce Mój Rentol/Zapytania o wynajem. Użytkownik może w każdej chwili edytować informacje zawarte w zapytaniu, jak też usunąć zapytanie z Serwisu.
 9. Użytkownik zainteresowany złożeniem oferty na konkretne zapytanie powinien skorzystać z opcji Wyślij ofertę z podaniem informacji, które zostaną poprzez serwis przekazane Użytkownikowi, który dodał zapytanie do Serwisu.


6. Oferty wynajmu

 1. Odwiedzający zainteresowany wprowadzeniem do Serwisu swojej oferty wynajmu musi dokonać procesu rejestracji.
 2. Aby dodać Ofertę wynajmu również poprzez duplikację innej oferty wymagane jest posiadania odpowiedniej ilości punktów (rentoli). Nabywanie rentoli jest odpłatne i zostało opisane w niniejszym regulaminie w punkcie 9 "Opłaty".
 3. Użytkownik dodając Ofertę wynajmu do Serwisu jest zobowiązany do podawania prawdziwych informacji wymaganych w formularzu oferty wynajmu.
 4. Oferty Wynajmu wprowadzone do Serwisu, są wyświetlane na stronach Serwisu na czas wybrany podczas wprowadzania oferty.
 5. Aby właściwie przeprowadzić proces dodawania oferty wynajmu należy w Serwisie na stronie głównej wybrać opcję „Dodaj ofertę wynajmu”.
 6. Dodawanie oferty wynajmu co do zasady składa się z kilku kroków: a) wybór kategorii i podkategorii,  w których będzie umieszczona oferta; b) opisanie oferty z podaniem tytułu, treści, parametrów przypisanych do w/w kategorii, ceny oraz lokalizacji, gdzie oferta będzie dostępna; c) wgranie zdjęć prezentujących ofertę; d) podanie informacji dodatkowej np. wysokości opłaty  rezerwacyjnej i kaucji; e) podanie słów kluczowych, nie wyświetlanych na stronach Serwisu, ale związanych z daną ofertą lub oferentem, ułatwiających wyszukanie oferty w Serwisie, w przypadku wykorzystania przez Odwiedzającego wyszukiwarek tekstowych; f) określenie długości wyświetlania ogłoszenia i ewentualnego promowania poprzez wyróżnienie; g) kliknięcia przycisku „Utwórz ofertę wynajmu”, które stanowi potwierdzenie zgody Użytkownika na odpowiednie pomniejszenie stanu rentoli na jego koncie.
 7. Po utworzeniu przynajmniej jednej oferty Użytkownik może przyspieszyć proces wprowadzania do Serwisu pozostałych ofert wykorzystując mechanizm duplikacji oferty. Podczas tego procesu tworzona jest kopia oferty, w której przed zapisaniem można dokonać zmian podstawowych parametrów, w tym również kategorii i podkategorii.
 8. Podczas wprowadzania nowej oferty, również poprzez duplikację Użytkownik podaje tylko jedną cenę podstawową np. cenę za 1 godzinę, dzień lub tydzień wynajmu. Wprowadzanie pozostałych cen z wykorzystaniem innych jednostek czasowych, cenników okresowych lub cenników sezonowych odbywa się podczas edycji oferty. Podczas edycji można również usunąć aktualne lub dodać do oferty nowe zdjęcia.
 9. Użytkownik  w zakładce „Zasady wynajmu” może też wprowadzić dodatkowe informacje i załączyć swój regulamin w postaci tekstu lub/i pliku .pdf.
 10. Zaleca się, aby przed wprowadzaniem ofert zdefiniować lokalizacje, zasady i regulamin wynajmu, oraz przygotować czytelne i zrozumiałe opisy samych ofert.
 11. Oferty Wynajmu powinny być dokładnie i jednoznacznie opisane, a sam opis nie powinien zawierać błędów i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników Serwisu. Za wszelkie błędy i nieścisłości w opisie odpowiada Użytkownik.
 12. Zabrania się zamieszczania wszelkich opisów, które nie określają i nie odnoszą się do Oferty wynajmu. Opisy nie mogą też zawierać słów kluczowych nie związanych z Ofertą wynajmu, a mających wpływ na wyniki wyszukiwarek. Oferty wynajmu zawierające takie opisy zostaną zablokowane lub usunięte przez Operatora.
 13. Oferta Wynajmu może być dodana jedynie do kategorii, z którą jest tematycznie powiązana.
 14. Oferent może dodać do Serwisu wielokrotnie tą samą ofertę, m.in. wykorzystując mechanizm duplikacji, zwiększając szansę dotarcia do klientów wykorzystując m. in. przypisanie oferty do różnych kategorii (np. samochód kabriolet Ferrari może wystąpić w kategorii Samochody w kilku podkategoriach: Sportowe, Kabriolety, Ferrari) lub różnych lokalizacji dostępności oferty, oraz takich samych lub odpowiednio różnych warunków wynajmu.
 15. Oferent może w każdej chwili edytować informacje zawarte w Ofercie wynajmu, jak też usunąć ofertę z Serwisu. Odbywa się to w zakładce Mój Rentol/Mam do Wynajęcia. Użytkownik potwierdza swoją świadomość, że w przypadku usunięcia Oferty z Serwisu nie przysługuje mu ze strony Serwisu żadna rekompensata.
 16. Oferent może kształtować warunki oferty, w tym ceny wg własnego uznania, jest jednak zobowiązany do podawania prawdziwych cen brutto (z VAT) dla każdej oferty wynajmu.
 17. Oferent jest zobowiązany również do podania ceny za okres jednego dnia wynajmu. Cena ta będzie stanowić bazę do porównania z innymi ofertami w ramach tych samych kategorii.
 18. Oferent może podać również ceny wynajmu w innych jednostkach czasu np. za jedną godzinę, jeden tydzień lub wielokrotności godziny, dnia lub tygodnia. Oferent może również zdefiniować cennik sezonowy podając ceny wynajmu w konkretnych przedziałach dat.
 19. Oferent dla przejrzystości oferty powinien wliczyć wszystkie rabaty, upusty np. zależne od długości lub sezonu wynajmu, w cenę wprowadzaną do Serwisu i jest zobowiązany do stosowania dla Wynajmującego warunków nie gorszych niż podane w swojej ofercie. Dopuszcza się uzupełnianie tylko dodatkowych warunków wpływających na cenę w opisie oferty.
 20. Nie wywiązanie się Oferenta z warunków podanych w Ofercie wynajmu stanowi poważne naruszenie regulaminu i jest podstawą do zablokowania lub/i usunięcia Oferenta z Serwisu i przepadku wszystkich zgromadzonych na koncie praw.
 21. Dopuszczalne jest ustalenie lepszych warunków wynajmu pomiędzy Wynajmującym, a Najmującym, nie ma to jednak wpływu na wzajemne rozliczenia Wynajmującego i Operatora.


7. Zawieranie transakcji

 1. Użytkownik zainteresowany ofertą wynajmu powinien we własnym interesie dokładnie zapoznać się z opisem oferty, w tym szczegółowym opisem parametrów technicznych, zdjęciami, warunkami handlowymi, warunkami wynajmu podanymi przez Oferenta, regulaminem Oferenta, oraz oceną i komentarzami wystawionymi przez innych Użytkowników.
 2. Użytkownik  korzystając z funkcjonalności Serwisu może wyszukać interesującą go ofertę i dokonać wstępnej rezerwacji na konkretny okres w przyszłości. Serwis informuje o szacunkowej cenie wynajmu.
 3. Użytkownik  (Najemca) po dokonaniu wstępnej rezerwacji oferty oczekuje na potwierdzenie dostępności oferty.
 4. Użytkownik  (Wynajmujący) jest zobowiązany do niezwłocznego potwierdzenia dostępności oferty, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty otrzymania wstępnej rezerwacji. 
 5. Po otrzymaniu potwierdzenia oferty Użytkownik (Najemca) jest zobowiązany do uiszczenia niezwłocznie poprzez Serwis i pośrednika płatności opłaty rezerwacyjnej, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od momentu otrzymania potwierdzenia. Wynajmujący ma prawo w opisie oferty, własnych zasadach wynajmu lub własnym regulaminie skrócić ten okres. 
 6. Niedotrzymanie przez Użytkowników terminów określonych w punktach 4 i 5 powyżej, stanowi podstawę do wycofania się z transakcji bez jakichkolwiek wzajemnych zobowiązań. 
 7. Po uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej uczestniczący w transakcji Użytkownicy są zobowiązani do jej realizacji. Co oznacza, że Najemca zgłasza się do Wynajmującego w celu skorzystania z oferty, a Wynajmujący udostępnia mu przedmiot oferty.
 8. Uiszczenie opłaty rezerwacyjnej stanowi również dla uczestniczących w transakcji Użytkowników potwierdzenie zawarcia umowy zgodnie z ustalonymi przez nich warunkami oferty. Jednocześnie w chwili wpłaty przez Najemcę opłaty rezerwacyjnej Wynajmujący wyraża zgodę na potrącenie przez Operatora z wpłaconej kwoty prowizji za pośrednictwo Serwisu zgodnej z Cennikiem (załącznik nr 2). Pobrana prowizja nie podlega zwrotowi niezależnie od dalszego przebiegu transakcji pomiędzy Użytkownikami.
 9. Opłata rezerwacyjna jest wpłacana poprzez Serwis i pośrednika płatności na konto Operatora. Następnie w terminie do 7 dni Operator przesyła Wynajmującemu otrzymaną opłatę rezerwacyjną pomniejszoną o prowizję za pośrednictwo Serwisu opisaną w Cenniku (załącznik nr 2) stanowiącego integralną część niniejszego regulaminu. Jednocześnie Operator wystawi Wynajmującemu fakturę, która zostanie przesłana mailem na adres e-mail podany podczas rejestracji w Serwisie. Faktury uznaje się jako dostarczone z dniem przesłania ich na w/w adres mailowy. Wszystkie informacje do faktury są pobierane z danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika. 
 10. Wynajmujący upoważnia Operatora do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 
 11. Wynajmujący zgadza się na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną. W celu uzyskania faktury w wersji papierowej Wynajmujący powinien wysłać wiadomość na adres bok@rentol.pl w ciągu 3 dni od daty otrzymania od Operatora należnej części opłaty rezerwacyjnej.
 12. Jeżeli nie dojdzie do realizacji transakcji z winy Najemcy to nie jest mu zwracana wpłacona opłata rezerwacyjna. Na co Najemca wyraża niniejszym zgodę. Jeżeli nie dojdzie do realizacji transakcji z winy Wynajmującego to jest on zobowiązany w terminie 3 dni do zapłaty na rzecz Najemcy dwukrotności wpłaconej przez niego opłaty rezerwacyjnej. Niedotrzymanie warunków opisanych w punkcie 12 powyżej oznacza rażące naruszenie regulaminu Serwisu i stanowi podstawę do rozwiązanie przez Operatora umowy.
 13. Punkt 12 powyżej ma zastosowanie, w przypadku kiedy Najemca i Wynajmujący nie uzgodnili wspólnie innego zadowalającego ich rozwiązania i nie powiadomili o tym fakcie Operatora.


  8. Oceny i komentarze

  1. Serwis stosuje system komentarzy, wystawianych przez Użytkowników po sfinalizowaniu transakcji. Komentarz powinien przedstawiać realny przebieg transakcji i jest subiektywną oceną Użytkowników.
  2. Każdy komentarz powinien być wystawiony w kontekście przeprowadzonej transakcji. Zabronione jest wystawianie umówionych przez obie strony komentarzy na podstawie transakcji fikcyjnych.
  3. Komentarze mogą zawierać wyłącznie treści dotyczące opinii na temat Użytkownika w świetle przeprowadzonych transakcji, jego usługi lub produktu.
  4. W przypadku naruszenia regulaminu Operator może usunąć komentarz. Kilkukrotne naruszenie regulaminu w systemie komentarzy może skutkować zablokowaniem Konta Użytkownika.
  5. Komentarz jest wystawiany w Serwisie wraz z oceną przebiegu transakcji, która może być pozytywna, neutralna lub negatywna.
  6. Użytkownik ma możliwość wystawienia komentarza zwrotnego do wyrażenia swojej opinii na temat komentarza otrzymanego od innego Użytkownika.
  7. Użytkownik wystawiający komentarz ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści i sformułowania w nim zawarte. Komentarze powinny być rzetelne i odpowiadać stanowi faktycznemu.
  8. Komentarze (za wyjątkiem danych kontaktowych) są widoczne dla wszystkich użytkowników Serwisu.
  9. Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie lub zaniżanie wiarygodności Użytkownika poprzez dodawanie nieprawdziwych komentarzy lub podawanie w komentarzach nieprawdziwych ocen.
  10. Komentarze nie mogą zawierać: a) treści obraźliwych, wulgarnych, treści obscenicznych, treści pornograficznych, treści naruszających normy społeczne lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami, b) adresów stron internetowych, c) treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, d) znaków powodujących problemy z wyświetlaniem komentarza na stronie internetowej.
  11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy wystawianych przez Użytkowników, oraz nie ingeruje w treść komentarzy.
  12. Operator może usunąć lub edytować komentarz w szczególnie uzasadnionych przypadkach: a) gdy, treść komentarza jednoznacznie wskazuje na pomyłkę b) gdy, komentarz narusza zasady określone w niniejszym regulaminie.

  9. Panel administracyjny

  1. Użytkownik po zakończeniu procesu rejestracji otrzymuje dostęp do swojego panelu administracyjnego.
  2. Panel administracyjny dostępny jest po zalogowaniu i kliknięciu w zakładkę Mój Rentol i składa się z nst. sekcji: a) Pulpit; b) Rozmowy; c)   Mam do wynajęcia; d) Wynajmuje od innych; e) Zapytania o wynajem; f) Moje konto.
  3. Sekcja Pulpit to zbiór tabelek prezentujących nowe zdarzenia (zapytania, wynajęcia, rezerwacje) na rożnym etapie zaawansowania wymagające uwagi lub działania Użytkownika.
  4. Sekcja Rozmowy to konwersacje prowadzone z innymi użytkownikami, które mogą dotyczyć wysłanych przez Użytkownika zapytań do ofert obcych lub też zapytań otrzymanych od innych użytkowników do ofert Użytkownika.
  5. Sekcja Mam do wynajęcia umożliwia zarządzania własnymi Ofertami wynajmu.
  6. Sekcja Wynajmuje od innych umożliwia zarządzanie ofertami, które my wynajmujemy od innych użytkowników.
  7. Sekcja Zapytania o wynajem umożliwia zarządzanie własnymi zapytaniami dodanymi do Serwisu.
  8. Sekcja Moje konto to: a) Punkty Rentol (rentole) – możliwość zakupu praw do korzystania z funkcjonalności serwisu; b) Finanse - informacja o wysokości wpłat opłat rezerwacyjnych wpłaconych przez innych Użytkowników w celu rezerwacji Ofert Wynajmującego wpłaconych lub należnych od Operatora; c) Lokalizacje – zdefiniowane lokalizacje Użytkownika, czyli konkretne dane teleadresowe, pod które mają zgłaszać się inni użytkownicy w celu realizacji zawartych transakcji wynajmu. Użytkownik może zdefiniować dowolną ilość lokalizacji by potem w łatwy sposób wybierać je podczas tworzenia swoich Ofert wynajmu; d) Dane profilowe zawierają informacje o Użytkowniku; e) Dane do logowania umożliwiają zmianę loginu i hasła dostępu do Serwisu, a także usunięcie konta Użytkownika z Serwisu (operacja nieodwracalna)


  10. Opłaty

  1. Korzystanie z Serwisu jest całkowicie darmowe w zakresie: a) przeglądania Ofert wynajmu, w tym wyszukiwania, filtrowania, podsumowywania i sortowania w poszczególnych kategoriach i czasookresach; b) dodawania i przeglądania Zapytań o wynajem; c) wysyłania zapytań dotyczących konkretnej oferty; d) korzystania z możliwości wstępnej rezerwacji oferty; e) korzystania z panelu administracyjnego; f) przeglądania wszystkich informacji dostępnych na stronach Serwisu.
  2. Dodawanie ofert, duplikowanie ofert, wyróżnianie ofert, zmiana pozycji wyświetlania oferty tzw. podbijanie oferty, promocja ofert na pozycji TOP3, oraz inne kampanie promocyjne w Serwisie wymagają posiadania określonej ilości punktów (rentoli). Szczegółowe warunki zakupu rentoli i cenniki obowiązujące w Serwisie zostały opisane w Cenniku (załącznik nr 2) stanowiącego integralną część niniejszego regulaminu.
  3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cennika w każdej chwili. Nowy cennik obowiązuje od dnia ogłoszenia na stronach Serwisu.
  4. Opłata za zakup rentoli jest dokonywana z góry i oznacza, że Użytkownik chce skorzystać z płatnych funkcjonalności Serwisu.
  5. Zakupione rentole nie podlegają ani w całości ani częściowo wymianie na środki finansowe, nie mogą być również odsprzedawane ani przekazywane innym użytkownikom Serwisu.
  6. Zakup rentoli jest realizowany za pośrednictwem pośrednika płatności, co umożliwia natychmiastowe zasilenie konta Użytkownika zakupioną ilością punktów.
  7. W przypadku dokonywania płatności w inny sposób konto Użytkownika zostanie zasilone zakupiona ilością punktów po wpłynięciu należności na konto Operatora.
  8. Po wpłynięciu należności Operator wystawi Użytkownikowi fakturę, która zostanie przesłana mailem na adres e-mail podany podczas rejestracji w Serwisie. Faktury uznaje się jako dostarczone z dniem przesłania ich na w/w adres mailowy. Wszystkie informacje do faktury są pobierane z danych wprowadzonych do serwisu przez Użytkownika.
  9. Użytkownik upoważnia Operatora do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
  10. Użytkownik Serwisu zgadza się na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną. W celu uzyskania faktury w wersji papierowej Wynajmujący powinien wysłać wiadomość na adres bok@rentol.pl w ciągu 3 dni od daty zakupu rentoli.
  11. Operator ma prawo do stosowania cen wyższych, cen promocyjnych, rabatów, obniżek, upustów, oraz innych działań promocyjnych i marketingowych.


  11. Rola i odpowiedzialność serwisu Rentol.pl

  1. Użytkownik umieszczający dane ogłoszenie w Serwisie ponosi wszelką odpowiedzialność za jego szeroko pojętą treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność treści ogłoszeń, a także ich zgodność z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, zwyczajami oraz normami moralno–etycznymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
  2. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkowników za sytuacje związane z naruszeniem ich praw autorskich i innych związanych z ogłoszeniami, ich przedmiotem lub treścią, przez podmioty trzecie. W szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane umieszczanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie na innych serwisach internetowych lub w innych mediach, za wykorzystywanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się przez podmioty trzecie pod Użytkowników.
  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania działań Użytkowników, jak też za działania lub zaniechania działań osób trzecich podjętych pod wpływem informacji, opinii i komentarzy rozpowszechnianych w internecie.
  4. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rodzaj, jakość, bezpieczeństwo ani wartość usługi otrzymanej przez Użytkownika od innego Użytkownika w konsekwencji skorzystania z danego ogłoszenia.
  5. Operator zarządza Serwisem, który jest tylko platforma pośredniczącą i nie jest stroną zobowiązań powstałych pomiędzy Użytkownikami w wyniku skorzystania z możliwości i funkcjonalności Serwisu. Operator nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za sytuacje, w których Użytkownik w wyniku skorzystania z danego ogłoszenia nie otrzymał w ogóle od innego Użytkownika usługi lub otrzymał ją po terminie lub z wadami, a także w przypadkach niewywiązywania się Użytkowników względem siebie z obowiązków w zakresie rękojmi lub gwarancji.
  6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zapłaconą przez jednego Użytkownika innemu Użytkownikowi kaucję, zaliczkę, jakąkolwiek inną opłatę lub cenę za usługę lub wypłacalność Użytkowników.
  7. Jeżeli Odwiedzający lub podmiot trzeci wystąpi przeciwko Operatorowi z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno-etycznych, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu i doprowadzić do zwolnienia Operatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem w/w osób. Nadto Użytkownik naprawi Operatorowi wszelką szkodę wywołaną danym wystąpieniem, jak również zwróci wszelkie poniesione koszty, w szczególności koszty sądowe, wynagrodzenia pełnomocników oraz zastępstwa procesowego, a nadto koszty postępowania egzekucyjnego i wynagrodzenia pełnomocników w tym postępowaniu.
  8. Postanowienia punktu 7 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku wszczęcia przeciwko Operatorowi, jej pracownikom lub zleceniobiorcom postępowania administracyjnego lub karnego, wywołanego lub pozostającego w związku z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno-etycznych.
  9. Operator nie odpowiada za sposób, jakość i częstotliwość działania sieci operatorów telefonii komórkowej i stacjonarnej, a także serwisów umożliwiających wysyłanie wiadomości tekstowych online oraz samych dostawców Internetu. W szczególności Operator nie odpowiada za przerwy i zakłócenia w dostawie sygnału przez łącza internetowe udostępnione przez dostawców Internetu. Operator deklaruje jednak, że dołoży wszelkiej staranności celem prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Serwisu.
  10. Operator nie odpowiada za błędne, usunięte lub zablokowane ogłoszenia lub konto Użytkownika.
  11. W przypadku braku po stronie Użytkownika płatności za usługi świadczone przez Operatora w terminie, Operator wzywa Użytkownika do zapłaty w terminie 3 dni za pośrednictwem poczty e-mail. W razie bezskutecznego upływu w/w terminu Operator ma prawo zablokować konto Użytkownika (uniemożliwić korzystanie z niego przez Użytkownika) do czasu uregulowania całości przeterminowanych należności.

  12. Zmiana regulaminu

  1. Operator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. O zmianie Serwis nie musi powiadamiać Użytkowników. Odmowa wyrażenia zgody na zmianę treści Regulaminu oznacza rezygnację z uczestnictwa w Serwisie.
  2. Wszelkie informacje na temat ochrony prywatności Użytkowników Serwisu zawarto w Polityce Prywatności serwisu.
  3. Wszelkie zmiany w Serwisie, których nie definiuje niniejszy regulamin mogą zostać wprowadzone bez wcześniejszego powiadamiania Użytkowników. Treści znajdujące się na stronach Serwisu mogą być poprawiane, zmieniane oraz usuwane przez Operatora. Użytkownik przed każdorazowym korzystaniem z Serwisu powinien zapoznać się ze zmianami dokonanymi w Serwisie oraz regulaminie.
  4. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora e-maili, zawierających informacje o zmianach w Serwisie, jak również o oferowanych usługach oraz innych informacjach handlowych związanych z Serwisem. W szczególnych przypadkach pracownicy Operatora mogą również kontaktować się z Użytkownikami za pomocą innych środków komunikacji (telefonicznie, faksem, listownie itd.).
  5. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do treści lub usług Serwisu Użytkownik, ma możliwość kontaktu z Operatorem - niezbędne dane kontaktowe można znaleźć w dziale Kontakt.

  Dokumenty powiązane:
  Polityka prywatności - załącznik nr 1
  Cennik - załącznik nr 2